ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
Privacy Policy
AZ ADATKEZELŐ TÁRSASÁG FŐBB ADATAI: 
Társaság neve: 
CONTACT D Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság 
Társaság rövidített neve: 
CONTACT D Bt. 
Társaság cégjegyzékszáma: 
19-06-502648 
Társaság székhelye: 
8200 Veszprém, Haszkovó u. 3. 
Társaság adószáma: 
27255052-2-19 
Társaság e-mail elérhetősége: 
hello@edustbag.eu 
Társaság képviselője: 
Kovács Zoltán Norbert ügyvezető 
Társaság weboldala: 
www.edustbag.eu 
  
1. A TÁJÉKOZATÓ CÉLJA 
A Tájékoztató létrehozásával, és nyilvánossá tételével a Társaság biztosítani kívánja az 
Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (Európai Unió általános adatvédelmi 
rendeletében - General Data Protection Regulation, (a továbbiakban: "GDPR") meghatározott 
érintetti tájékoztatáshoz való jog megvalósulását.  
2. AZ ADATKEZELÉS ELVEI 
JOGSZERŰSÉG, TISZTESSÉGES ELJÁRÁS ÉS ÁTLÁTHATÓSÁG 
A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni. 
CÉLHOZ KÖTÖTTSÉG 
2 
 
A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet. 
Nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés. 
ADATTAKARÉKOSSÁG 
Az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek, és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk. 
PONTOSSÁG 
A személyes adatok kezelésének pontosnak, és szükség esetén naprakésznek kell lennie, minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék, vagy helyesbítsék. 
KORLÁTOZOTT TÁROLHATÓSÁG 
A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. 
INTEGRITÁS ÉS BIZALMAS JELLEG 
A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikaivagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.  
3. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA 
A személyes adatok kezelése kizárólag akkor, és annyiban jogszerű, amennyiben: 
a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak, egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez, vagy 
b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (a-b)   az   érintett   hozzájárulása), 
c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges 
(kötelező), 
d) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságúérdekeinek védelme miatt szükséges, 
3 
 
e) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, 
f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.  
4. ÉRINTETT JOGAI 
Az érintett kérelmezheti a Társaságnál: 
 Tájékoztatását személyes adatainak kezeléséről, 
 Személyes adatainak helyesbítését, javítását, 
 Személyes adatainak, zárolását, törlését– a jogszabályban elrendelt adatkezelések 
kivételével  
 A személyes adatok továbbítását.  
AZ ÉRINTETT JOGOSULT ARRA, HOGY 
 A személyes adataihoz hozzáférjen, 
 Megadott hozzájárulását bármikor visszavonja, 
 Tiltakozzon a személyes adatának kezelése ellen 
 Mentesüljön az automatizált döntéshozatal alól 
  
4.1. TÁJÉKOZTATÁSHOZ   VALÓ   JOG 
Az érintett egyértelműen tájékoztatni kell az adatkezelés minden részletéről mégaz adatkezelés megkezdése előtt, és ezen felül kérésére bármikor. 
Az információkat írásban vagy más módon ideértve adott esetben az elektronikus utat is kell megadni. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy igazolták az érintett személyazonosságát. Különleges adat esetén kizárólag írásbeli tájékoztatás adható.  
4.2. HOZZÁFÉRÉSHEZ   VALÓ   JOG 
4 
 
Az érintett jogosult arra, hogy a Társaságtól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van. 
4.3. HELYESBÍTÉSÉHEZ   VALÓ   JOG 
Az érintett jogosult pontatlan adatai helyesbítését kérni. Ezen jog megilleti az érintettet, eredetileg pontatlanul rögzített, vagy később megváltozott adatnál. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a Társaság rendelkezésére áll, a személyes adatot a Társaság helyesbíti.  
4.4. SZEMÉLYES    ADAT    TÖRLÉSÉHEZ    VALÓ    JOG    –"AZ    ELFELEDTETÉSHEZ    VALÓ 
JOG" 
Az érintett bizonyos esetben jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a  vonatkozó személyes adatokat. 
A Társaság köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: 
a) személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték, vagy más módon kezelték;  
b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; 
c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, 
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték, 
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell, 
f) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor (GDPR 8. cikk (1) bekezdés).  
AZ ELFELEDTETÉSHEZ VALÓ JOG: 
Amennyiben a személyes adatot a Társaság nyilvánosságra hozta, és a fenti pont értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia, és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban 
5 
 
forgó személyes adatokra mutató linkek, vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.  
NEM JOGOSULT AZ ÉRINTETT A TÖRLÉSRE, ÉS AZ ELFELEDTETÉSI JOG 
GYAKORLÁSÁRA: 
A törléshez és az elfeledtetéshez való jog nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges: 
a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, 
b) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából, 
c) népegészségügy területét érintő közérdek alapján, 
d) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben ezen jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést, vagy 
e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.  
4.5. AZ   ADATKEZELÉS   KORLÁTOZÁSÁHOZ   VALÓ   JOG      ZÁROLÁS   - 
A Társaság az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 
a) ha az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását, 
c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez 
d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben  
SZEMÉLYES ADAT ZÁROLÁSA 
Törlés helyett a Társaság zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. 
6 
 
Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.  
KORLÁTOZÁS KÖVETKEZMÉNYE: 
Az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak 
 az érintett hozzájárulásával, vagy 
 jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy 
 más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy 
 az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.  
4.6. ADATHORDOZHATÓSÁGHOZ   VALÓ   JOG 
Az érintett jogosult a  vonatkozó, általa a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban kérni, ezeket az adatokat másik adatkezelőnek továbbítani, kérni a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását - ha ez technikailag megvalósítható  
Az adathordozhatósághoz való jog nem alkalmazandó, ha az adatkezelés közérdekű, vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. Ezen jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadság jogait.  
4.7. TILTAKOZÁSHOZ   VALÓ   JOG 
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, közvetlen üzletszerzési cél esetén, közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás esetén. 
Ebben az esetben a személyes adatokat nem lehet tovább kezelni, kivéve, ha  
 az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy 
 amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 
Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.  
4.8. HOZZÁJÁRULÁS   VISSZAVONÁSA 
7 
 
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 
A hozzájárulás megadása előtt az érintettet erről tájékoztatni     kell. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.  
4.9. AZ   AUTOMATIZÁLT   DÖNTÉSHOZATAL   ALÓLI   MENTESSÉG   JOGA 
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki  az olyan, kizárólag automatizált 
adatkezelésen  ideértve a profilalkotást is  alapuló döntés hatálya, amely  nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.  
A mentesség nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés: 
 az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges; 
 az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul. 
 meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé,amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy 
Az érintett jogosult az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérni, álláspontját kifejteni, és a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 
5. ÉRINTETT JOGAIHOZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI REND 
5.1. Tájékoztatási   kötelezettséghez   kapcsolódó   eljárás 
5.1.1. Tájékoztatás   az   adatfelvétel   előtt,   adatátvételkor 
Az adatkezelés megkezdése előtt, az adatfelvételkor közölni kell érintettel, hogy az adatkezelés a hozzájárulásán alapul-e, vagy kötelező. Egyértelműen, és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről. 
Kötelező adatkezelés esetén a tájékoztatás megtörténhet az információkat tartalmazó jogszabályi rendelkezésekre való utalás nyilvánosságra hozatalával is. 
Ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is: 

8 
 
a) az adatgyűjtés ténye, 
b) az érintettek köre, 
c) az adatgyűjtés célja, 
d) az adatkezelés időtartama, 
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, 
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetése. 
RENDELKEZÉSRE    BOCSÁTANDÓ    INFORMÁCIÓK,    HA    A    SZEMÉLYES    ADATOKAT 
AZ   ÉRINTETTŐL   GYŰJTI   BE   A   TÁRSASÁG: 
A Társaság a személyes adatok megszerzésének időpontjában a tisztességes és átlátható adatkezelést biztosítása végett, az érintett rendelkezésére bocsátja az alábbi információk mindegyikét, 
a) a Társaságnak és a Társaság képviselőjének neve és elérhetőségei; 
b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen; 
c) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja 
d) a személyes adatok tárolásának időtartamáról; 
e) és tájékoztatja az érintett jogairól; 
f) jogorvoslati eljárásról, a panasz benyújtásának jogáról.  
Tájékoztatás   időpontja:  adatfelvételkor.  
Rendelkezésre     bocsátandó információk, ha a  személyes adatokat nem az     érintettől szerezték   meg 
Amennyiben a személyes adatokat a Társaság nem az érintettől szerezte be, a Társaság az érintett rendelkezésére bocsátja a következő információkat: 
a) a Társaságnak és a Társaság képviselőjének neve és elérhetőségei 
b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen; 
c) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja; 
9 
 
d) az érintett személyes adatok kategóriái; 
e) a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;    Tájékoztatás időpontja:  
 az adat megszerzésétől számított ésszerű határidőn belül, (legfeljebb 1 hónap),
 első kapcsolatfelvétel alkalmával  ha kapcsolattartási célú az adatkezelés, 
 ha más címzettel is közölve lesz az adat, akkor legkésőbb az első közléskor.  
Mikor   mellőzhető   a   tájékoztatás: 
 az érintett már rendelkezik az információkkal, 
 a szóban forgó információk rendelkezésre bocsátása lehetetlennek bizonyul, vagy 
aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne, 
 az adat megszerzését vagy közlését kifejezetten előírja az alkalmazandó uniós vagy 
tagállami jog, amely az érintett jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedésekről 
rendelkezik, vagy 
 a személyes adatoknak valamely uniós vagy tagállami jogban előírt szakmai titoktartási 
kötelezettség alapján, ideértve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettséget is, bizalmasnak kell maradnia.  
5.1.2. AZ   ÉRINTETT   HOZZÁFÉRÉSI   JOG   GYAKORLÁSÁNAK   MÓDJA 
Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. 
A Társaság az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. 
Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.  
5.1.3. AZ      ÉRINTETT      ÁLTAL      KÉRT      ADATOK      KIADÁSÁHOZ      KAPCSOLÓDÓ 
KÖLTSÉGEK 
Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy –különösen ismétlődő jellege miatt túlzó,  költségtérítés állapítható  meg. A költségtérítés mértékét a felek között létrejött szerződés is rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy atájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. 
10 
 
A) Az   adathordozó   költsége 
Az igényelt adatokat tartalmazó adathordozó költségeként az alábbi mértékek vehetők figyelembe: 
a) papír alapon nyújtott színes másolat esetén az adathordozó közvetlen önköltsége, de legfeljebb 
 aa) 130 Ft/másolt A/4-es oldal, 
ab) 260 Ft/másolt A/3-as oldal, 
b) papír alapon nyújtott fekete-fehér másolat esetén az adathordozó közvetlen önköltsége, de 
legfeljebb 
ba) 12 Ft/másolt A/4-es oldal, 
bb) 24 Ft/másolt A/3-as oldal, 
c) optikai adathordozón nyújtott másolat esetén az adathordozó közvetlen önköltsége, de 
legfeljebb 580 Ft/adathordozó, 
d) elektronikus úton használható egyéb adathordozón nyújtott másolat esetén az 
adathordozó közvetlen önköltsége. 
A papír alapon nyújtott másolat költsége csak az adatigénylés teljesítéséhez szükséges másolt 
oldalak azon része tekintetében vehető figyelembe, amellyel a másolt oldalak száma a tízet 
meghaladja. 
B) A   Postaköltség 
Az igényelt adatokat tartalmazó adathordozó kézbesítési költségeként legfeljebb az alábbi 
mértékek vehetők figyelembe: 
a) az érintett részére postai úton, Magyarország területén belül való kézbesítés esetén a 
hivatalos iratokra vonatkozó belföldi postai szolgáltatás díja, 
b) az adatigénylő részére postai úton, külföldre történő kézbesítés esetén az egyetemes postai 
szolgáltatás keretében tértivevény többletszolgáltatással feladott, könyvelt küldeményre 
vonatkozó postai szolgáltatás díja. 
5.1.4. TÁJÉKOZTATÁS   A   KORLÁTOZÁS   FELOLDÁSÁRÓL 
11 
 
A Társaság az érintettet, (akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést), az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen   tájékoztatja.  
5.1.5. TÁJÉKOZTATÁS   AZ   ÉRINTETT   KÉRELMÉRE   VAGY   TILTAKOZÁS   ESETÉN 
Az érintett tájékoztatást kérő levele esetén a Társaság a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, legfeljebb    azonban    egy    napon    belül, közérthető formában, írásban köteles megadni a tájékoztatást.  
Az érintett kérelmére a Társaság tájékoztatást ad: 
 az érintett általa kezelt, illetve az általa, vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, 
 azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, 
 az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, 
 az érintett személyes adatainak továbbítása esetén, az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. 
Ha a Társaság az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést  
beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekrőlértesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.  
JOGORVOSLAT: 
Ha az érintett a Társaságnak a meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha a Társaság a 
határidőt elmulasztja, az érintett az Infotv. 23. §- ban, GDPR 12. Cikk (4) bekezdésében 
meghatározott módon bírósághoz fordulhat.  
5.2. ADAT   MEGJELÖLÉSE 
A Társaság, mint adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége, vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.  
5.3. ADATOK   HELYESBÍTÉSE 
Ha a szabályzat hatálya alatt álló személy tudomást szerez arról, hogy a Társaság által kezelt 
személyes adat hibás, hiányos vagy időszerűtlen, köteles azt helyesbíteni vagy helyesbítését 
az adat rögzítéséért felelős munkatársnál kezdeményezni.  


12 
 
Az adat helyesbítésről,    a    zárolásról,    a    törlésről    vagy    adatkezelés-korlátozásról az érintettet, 
továbbá mindazokat tájékoztatni     kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára 
továbbították. 
Az értesítés mellőzhető, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést 
igényel. Az érintettet kérésére a Társaság tájékoztatja az érintetett e címzettekről,  
Ha a Társaság az érintett helyesbítés,    zárolás    vagy    törlés    iránti    kérelmét    nem    teljesíti, a 
kérelem kézhezvételét követő egy napon belül írásban vagy az érintett    hozzájárulásával 
elektronikus    úton közölni kell a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának 
ténybeli és jogi indokait. 
A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén a Társaság tájékoztatja az 
érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.  
5.5. TILTAKOZÁS   ADATKEZELÉS   ELLEN 
Amennyiben a tiltakozás indokolt, a Társaság köteles az adatkezelést (további adatfelvételt, 
adattovábbítást) megszüntetni, és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, és az annak 
alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett 
személyes adatot korábban továbbította. 
JOGORVOSLAT: 
Ha az érintett nem ért egyet a tiltakozásának elbírálása eredményeként hozott döntéssel, a 
döntés ellen az Infotv. 23. §-ában, GDPR 12. Cikk (4) bekezdésében foglalt módon  
bírósághoz fordulhat.  
6. AZ ADATBIZTONSÁG KÖVETELMÉNYE:  
A Társaság köteles az adatkezelési tevékenységét úgy folytatni, hogy biztosítsa az érintettek 
magánszférájának védelmét. 
 
7. A TÁRSASÁGNÁL MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉSEK 
7.1. vásárlással   összefüggő   adatkezelés 
A szolgáltatásokat természetes személyek, egyéni vállalkozók is igénybe veszik. 
 
adatkezelés jogalapja: 
GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerződés teljesítéséhez szükséges 
Számv. tv.169. § (2) bekezdés 
13 
 
adatkezelés célja: 
üzletben történő áru átvétel esetén számla kiállítása, számviteli 
kötelezettség teljesítése 
kezelt adatok köre: 
természetes személy, egyéni vállalkozó neve, címe (székhelye, 
adószáma) 
adattárolás határideje: 
az adatkezelési cél megszűnését követő 8 év, Számv. tv. 169. § 
(2) bekezdés 
adattárolás módja: 
elektronikus és papír alapú 
  
7.2. a     társaság     által     üzemeltetett     weboldallal     összefüggő     adatkezelés     -     honlapjára 
látogatók   adataival   kapcsolatos   tájékoztatás 
A Társaság honlapján tett látogatások során cookie (a továbbiakban: "Süti") kerül küldésre a 
honlapot meglátogató érintett gépére, így annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Az 
érintett a honlap böngészésére irányuló magatartásával, világos és egyértelmű tájékoztatást 
követően kifejezett (aktív) hozzájárulását adta. 
A sütik elsősorban a belépési folyamat automatizálása, élmény fokozása érdekében 
működnek. Társaság személyes adatkezelést e körben nem folytat. 
A Társaság honlapján a edustbag.eu  láblécben elhelyezett "Tájékoztató a Sütikről" 
elnevezésű ikonra kattintva tájékozódhat a honlapon használt Sütikről. 
 
adatkezelés jogalapja: 
GDPR 6. Cikk (1) bek. a) az érintett hozzájárulása 
adatkezelés célja: 
szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos feladatok ellátásához 
szükséges adatok kezelése 
kezelt adatok köre: 
név, e-mail cím 
adattárolás határideje: 
az adatkezelési cél megszűnését követően haladéktalanul 
adattárolás módja: 
elektronikus 
  
7.3. hírlevélre   való   jelentkezéssel   összefüggő   adatkezelés 
A Társaság a hírlevélre való jelentkezés okán adatokat kér be,a szolgáltatást használni kívánó 
érintettől. A beszerzett adatokat kizárólag az ott megjelölt célra használja fel, és nem egyesíti 
más forrásból származó adatbázisaival. 
14 
 
Az adatkezelés jogalapja a hírlevélre való feliratkozás esetén az érintett hozzájárulása, 
amelyet az érintett a Vállalkozás honlapján a "Iratkozzon fel speciális magazinunkra" 
szövegrész melletti jelölőnégyzet kipipálásával ad meg adatainak kezelésére vonatkozó 
tájékoztatást követően. 
Az érintetti kör: minden olyan természetes személy, egyéni vállalkozó aki a Társaság 
hírlevelére feliratkozni kíván és hozzájárulását adja személyes adatainak kezeléséhez. 
Amennyiben az érintett a hírlevélre feliratkozik, akkor név, e-mail cím, IP cím, dátum és 
időpont, valamint az adatgyűjtés forrása adatok továbbításra kerülnek a Marketing 
Nyilvántartás adatbázisába.  
Az érintett a hírlevélről bármikor     leiratkozhat. A hírlevél leiratkozás az érintett részére 
megküldött elektronikus levelek láblécében elhelyezett leiratkozási linkre kattintva, vagy a 
Tárasság székhelyére megküldött postai levélben történik. 
Törölni kell továbbá a szolgáltatás nyújtásához technikailag nem elengedhetetlen adatokat 
(pl.: marketing tevékenység céljából felvett adatokat), ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy a 
szolgáltatás igénybevevője így rendelkezik (pl.: leiratkozik a hírlevélről). Törvény eltérő 
rendelkezése hiányában az ilyen adatok törlését haladéktalanul el kell végezni 
 
adatkezelés jogalapja: 
GDPR 6. Cikk (1) bek. a) az érintett hozzájárulása 
adatkezelés célja: 
szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos feladatok ellátásához 
szükséges adatok kezelése 
kezelt adatok köre: 
név, e-mail cím, a rendszer tárolja a fel- és leiratkozással, az 
üzenetek küldésével, kézbesítésével, megnyitásával, illetve az 
érintettek online aktivitásával kapcsolatos analitikai adatokat (pl. 
az események dátuma és időpontja, megtekintett tartalmak, 
számítógép IP címe, kézbesíthetetlenség oka, vásárlási szokások, 
demográfiai adatok, tranzakciós adatok). 
adattárolás határideje: 
az adatkezelési cél megszűnését követően haladéktalanul 
adattárolás módja: 
elektronikus 
  
 7.4. webáruház   működtetésével   összefüggő   adatkezelés 
A webáruházban történő vásárlásra az alábbi rendelkezések az irányadók. 
A weboldalon online, elektronikus úton történő szerződéskötések (vásárlások) a 2001. évi 
CVIII. törvény (Eker tv.) hatálya alá esnek, ezért az adatkezelés célja a fentiek mellett a 
jogszabály által előírt fogyasztói tájékoztatásra vonatkozó szolgáltatói kötelezettség 
15 
 
teljesítésének a bizonyítása, a szerződés megkötésének a bizonyítása, a szerződés létrehozása, 
tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból 
származó díj(ak) számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.  
Az Ektv. az adatvédelmi előírásai között felhatalmazza a Társaságot, mint szolgáltatót, hogy a 
szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azokat a személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás 
nyújtásához technikailag elengedhetetlenek. 
A Társaságnak úgy kell üzemeltetnie a webáruházat, hogy személyes adatok kezelésére csak 
akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához feltétlenül szükséges, fontos korlát az is, 
hogy ezeket az adatokat csak a szükséges mértékben és ideig kezelheti. 
A Társaság a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos személyes adatokat csak az 
adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett használhatja fel. 
A Társaság a szolgáltatás nyújtását megelőzően, és a szolgáltatás nyújtása során is 
folyamatosan biztosítania kell, hogy a kötelező adatkezelések kivételével az érintett az 
adatkezelést bármikor megtilthassa.  
Az érintettek hozzájárulása alapján kezelt személyes adatai nem kapcsolhatók össze az 
érintett azonosító adataival, és az érintettek hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik 
személyeknek. 
Törölni    kell a szolgáltatás nyújtásához nélkülözhetetlen adatokat, ha a szerződés mégsem jön 
létre, illetve az megszűnik, továbbá a számlázást követően. Ez a törlési kötelezettség 
természetesen az egyéb jogszabályok által megőrizendő adatokra nem alkalmazható (azaz pl.: 
a számlákat a számviteli törvény előírásainak megfelelően továbbra is őrizni kell).  
Törölni kell továbbá a szolgáltatás nyújtásához technikailag nem elengedhetetlen adatokat 
(pl.: hírlevél, marketing tevékenység céljából felvett adatokat), ha az adatkezelési cél 
megszűnt vagy a szolgáltatás igénybevevője így rendelkezik (pl.: leiratkozik a hírlevélről). 
Törvény eltérő rendelkezése hiányában az ilyen adatok törlését haladéktalanul el kell végezni. 
 
Személyes adatok esetében a hozzájáruláshoz írásbeli forma általában nem szükséges, megadható ráutaló magatartással is (például checkbox kipipálásáva). 
 
adatkezelés jogalapja: 
GDPR 6 cikk (1) a.) érintettek hozzájárulása 
Törvényi felhatalmazás Ektv. 13/A., bizonyos esetekben (pl.: a 
számlázás esetében) pedig kötelező adatkezelés 
adatkezelés célja: 
a szolgáltatás hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek 
címzett elektronikus hirdetések (pl.: hírlevelek) vagy egyéb 
címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából 
16 
 
kezelt adatok köre: 
név, cím, e-mail cím, telefonszám, direktmarketing célú 
megkereséshez adott hozzájárulás valamint a rendszer tárolja a 
fel- és leiratkozással, az üzenetek küldésével, kézbesítésével, 
megnyitásával, illetve az érintettek online aktivitásával 
kapcsolatos analitikai adatokat (pl. az események dátuma és 
időpontja, megtekintett tartalmak, számítógép IP címe, 
kézbesíthetetlenség oka, vásárlási szokások, demográfiai adatok, 
tranzakciós adatok). 
adattárolás határideje: 
az adatkezelési cél megszűnését követően haladéktalanul, pl 
számlázást követően 
adattárolás módja: 
elektronikus 
  
7.5. panaszkezeléssel   összefüggő   adatkezelés 
Abban az esetben, ha az érintett panasszal/minőségi kifogásossal kíván élni a Társaság irányába, azt megteheti személyesen, telefonon, írásban postai úton vagy elektronikusan. Ha az érintett a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy annak azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a panaszról jegyzőkönyvet készítenek, melynek egy másolati példányát a társaságnak át kell adnia az érintettnek. 
 
adatkezelés jogalapja: 
GDPR 6 cikk (1) a.) érintettek hozzájárulása, a 
fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A § (6),(7) 
bekezdése törvényi felhatalmazás 
GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerződés teljesítéséhez szükséges 
adatkezelés célja: 
ügyfélpanaszok felvétele, 
panaszkezelés intézése 
 
 
 
kezelt adatok köre: 
neve, címe/székhelye, telefonszáma és a jegyzőkönyvvezető 
neve, 
 adattárolás határideje: 
a panasz megválaszolásától számított fogyasztóvédelmi törvény 
szerinti 5 év (Fgytv. 17/A. § (7) bekezdés), vásárlók könyvébe 
tett bejegyzések másodpéldányai tekintetében 2 év. 
adattárolás módja: 
elektronikus és papír alapú 
  
17 
 
Önnek jogában áll az is, hogy az Ön személyes adatainak általunk történő kezelésére 
vonatkozóan panaszt nyújtson be az illetékes adatvédelmi felügyeleti hatósághoz. 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 BudapestSzilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.:5.
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefon: +36(1)391-1400
Honlap: http://naih.hu 
 
7.6. kintlévőség   kezeléssel   összefüggő   adatkezelés 
A Társaságnál követeléskezelő tevékenységét saját munkatársak végzik. A hátralékkal 
rendelkező érintettek/ügyfelek részére fizetési felszólítást küldenek. 
 
adatkezelés jogalapja: 
GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerződés teljesítéséhez szükséges 
adatkezelés célja: 
szolgáltatási területen az ügyféladatok kezelése kintlévőség 
kezelés céljából 
kezelt adatok köre: 
név, cím/székhely, adószám  
telefonszám, e-mail cím 
adattárolás határideje: 
a hátralék kiegyenlítése, vagy a hátralékkal kapcsolatos polgári 
jogi igények elévülése (5 év) 
adattárolás módja: 
elektronikus és papír alapú 
  
7.7. informatikai   tevékenységgel   kapcsolatos   adatkezelés 
A Társaság honlapja a www.edustbag.eu  címen érhető el. A honlap nem saját üzemeltetésű. 
A honlapon automatikus adatgyűjtés (cookie, Google Analytics stb.) valósul meg.  
A 95/46/EK irányelv 29. cikke szerint létrehozott Adatvédelmi Munkacsoport a sütikhez való 
hozzájárulás alóli mentességről szóló 2012/4. számú véleménye (a továbbiakban: "2012/4. 
számú Vélemény ") alapján nem szükséges beszerezni a hozzájárulást az alábbi süti 
típusokhoz (hanem ezek alkalmazásáról elegendő csak tájékoztatást nyújtani): 
 a felhasználó által rögzített adatokat tároló sütik ("user-input cookies"), 
 hitelesítési munkamenet-sütik ("authentication cookies"), 
 felhasználóközpontú biztonsági sütik ("user centric security cookies"), 
18 
 
 multimédia-lejátszó munkamenet-sütik ("multimedia player session cookie"), 
 terheléskiegyenlítő munkamenet-sütik ("load balancing session cookies"), 
 a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-sütik ("user interface customization 
cookies"). 
A webáruházak üzemeltetői csak olyan sütiket alkalmazhatnak, amelyekről egyértelműen 
meg tudják állapítani, hogy a webáruházak milyen adatokat kezelnek a sütin keresztül, illetve 
milyen célból és mely harmadik személyek számára gyűjtenek adatokat.  
A részletes szabályok a Társaság weboldalának láblécében elhelyezett "Tájékoztató a 
Sütikről" menüpont alatt olvashatóak. 
8. KISZERVEZETT ADATFELDOLGOZÓ TEVÉKENYSÉG SZABÁLYOZÁSA 
Az Adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és 
kötelezettségeit a GDPR, az Infotv., valamint az adatkezelésre vonatkozó külön törvények keretei között a Társaság határozza meg.  
Adatfeldolgozói feladat 
futárszolgálat: csomagküldemények rendszeres felvétele, továbbítása, kézbesítése, 
utólagos átutalással történő díjkiegyenlítése 
könyvelő: a Társaság folyamatos könyvviteli szolgáltatásának ellátása céljából 
ügyvéd: abban az esetben, ha a Társaság képviseletét látja el az érintettel szemben 
tárhelyszolgáltató 
rendszergazda 
9. ADATTOVÁBBÍTÁS 
Általános szabályként az Ön adatait nem fogjuk harmadik felekhez továbbítani, kivéve, ha 
erre jogszabály kötelez bennünket, vagy ha az adatok továbbítására a szerződéses 
kötelezettségeink teljesítése érdekében van szükség, vagy ha Ön előzetesen kifejezett 
hozzájárulását adta adatainak továbbításához. 
Kül szolgáltatók, például a csomagküldeményeket kiszállító futárszolgálat, csak akkor 
kapják meg az Ön adatait, ha és amennyiben ez az Ön megrendelésének feldolgozásához 
szükséges. Ilyen esetekben azonban a lehető legkevesebb adatot továbbítunk. Gondoskodunk 
arról, hogy ha szolgáltatóink kapcsolatba kerülnek az Ön személyes adataival, akkor ez az 
adatvédelmi jogszabályok előírásaival összhangban történjen meg, a megrendelésnek a GDPR 
28. cikke szerinti feldolgozása során. Kérjük, az adott szolgáltató adatvédelmi irányelveit is 
vegye figyelembe. Bár ésszerű mértékig mi is megvizsgáljuk, hogy a szolgáltatások 
teljesítik-e a jogi követelményeket, a harmadik fél által nyújtott szolgáltatások tartalmáért az 
adott szolgáltató a felelős. 
10. ADATBIZTONSÁG 
19 
 
Kiterjedt technikai és működési biztonsági intézkedéseket foganatosítottunk annak érdekében, 
hogy megvédjük az Ön adatait a véletlen vagy szándékolt manipulációtól, elvesztéstől, 
megsemmisítéstől és attól, hogy az Ön adataihoz illetéktelenek hozzáférjenek. Biztonsági 
intézkedéseinket rendszeresen áttekintjük és frissítjük, hogy lépést tartsunk a technológiai 
fejlődéssel. 
Legutóbbi frissítés dátuma: 2019. október 
                                                                                            CONTACT D Bt.